नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

वातावरणीय मापदण्ड परिपालना सम्बन्धमा सरोकारवाला सँग सार्वजनिक सुनुवाई