नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

आ.व. २०७९/८० को दोस्रो तीन महिनाको (त्रैमासिक) प्रगति विवरण