नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

आ.व. 2079/80 को पहिलो तीन महिनाको (त्रैमासिक) प्रगति विवरण