नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

उजुरी गर्ने सम्वन्धी सूचना !