नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

Environmental Data Analysis प्रयोगशालाका लागि High Performance Computers and Laptops खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान !