नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

ध्वनी मापन केन्द्र स्थापना का लागि बोलपत्र खरिद सम्बन्धी आह्वान !