नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

वायु प्रदुषण मापन केन्द्रहरुमा घेराबार, PPC लगायत भौतिक निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र खरिद आह्वान !