नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

ट्रष्ट निर्माण, भवन तथा शौचालय मर्मत सम्बन्धी शिलबन्धी दरभाउपत्र खरिद आह्वान !